Πρακτικά 2ης Συνέλευσης ΔΣ 13/4/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 / 13.4.2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 13η Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 137/13-4-2020 καλεστήκαν σε
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ Συνεδρίαση (Σύμφωνα με την Π.Ν.Π αρ.φυλ.75/30/3/2020
άρθρο 42/δυνατότητα τηλεδιάσκεψης) στις 13/4/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και
ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης :

DSpraktiko2_13-4-2020