Τιμολογιακή πολιτική

Οι χρήστες του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ καταβάλουν ανταποδοτικό τέλος στον Οργανισμό για τις υπηρεσίες που τους παρέχει ώστε να είναι δυνατή η οικονομική του αυτοτέλεια και να μπορεί να αντεπεξέλθει στον σκοπό του. Τα τέλη που καθορίζονται με αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων έχουν διαμορφωθεί για το 2020 ως εξής:

Αγροτεμάχια καλλιεργήσιμα εντός δικτύου ΤΟΕΒ που λαμβάνουν νερό από τις παροχές του δικτύου. 15 € /στρέμμα ετησίως
Αγροτεμάχια που αντλούν νερό από την διώρυγα K5  με ευθύνη του παραγωγού 5 € / στρέμμα ετησίως
Αγροτεμάχια που θα χρησιμοποιούν νερό από το αντλιοστάσιο ΑΧΙΝΟΥ 10   € /στρέμμα ετησίως
Αγροτεμάχια εκτός δικτύου που λαμβάνουν (μη προβλεπόμενα ) νερό από παροχές του δικτύου. 18€ /στρέμμα ετησίως
Αποθήκες – κτίσματα – χωράφια μη καλλιεργήσιμα 6 € / στρέμμα ετησίως
Αγροτεμάχια εκτός δικτύου που λαμβάνουν (μη προβλεπόμενα ) νερό από παροχές του δικτύου (Γ.Ο.Ε.Β ). 18€ /στρέμμα ετησίως

 

ΕΝΑΡΞΗ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΥΨΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ  Γ.Σ  28/2/2020

1.Τα μέλη του Οργανισμού που δεν θα έχουν εξοφλήσει τις αρδευτικές τους εισφορές του τρέχοντος έτους ή προηγουμένων ετών να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις από 1/1 του επόμενου έτους

2.Το επιτόκιο της προσαύξησης να είναι 5 % .