Τεχνικές Εργασίες

Η υδροδότηση του Δικτύου γίνεται από την Υδροληψία Υ3 η οποία είναι κατασκευασμένη στο Ν.Δ. τμήμα της Λίμνης Κερκίνης.

Το νερό από την Υδροληψία Υ3 παροχετεύεται στην κύρια Διώρυγα 5Κ και δια ειδικών υδροληψιών που είναι κατασκευασμένες επάνω στην Κύρια Διώρυγα 5Κ προσάγεται στα φρεάτια αναρροφήσεως από όπου αντλείται από τα αντλιοστάσια. Την πίεση στους εκτοξευτήρες εξασφαλίζουν τα αντλιοστάσια.

Το αρδευτικό δίκτυο ΝΙΓΡΙΤΑΣ λειτουργεί από το 1976 με αποτέλεσμα οι υπόγειες σωληνώσεις να έχουν διαβρωθεί και να θέλουν αντικατάσταση. Οι αγροτικοί δρόμοι οι οποίοι έγιναν με την κατασκευή του δικτύου, θέλουν συντήρηση, όπως και οι υπόγειες δικλείδες θέλουν επισκευή, διότι λόγω παλαιότητας δεν κλείνουν.

Ο Οργανισμός συντάσσει ετησίως μια τεχνική έκθεση που περιγράφει και προϋπολογίζει λεπτομερώς τις εργασίες συντήρησης , καθαρισμού , αποκατάστασης , διόρθωσης και επέκτασης του δικτύου καταγράφοντας παράλληλα τις ανάγκες σε ανταλλακτικά , καύσιμα και εργατικό δυναμικό.

Οι εργασίες συντήρησης που γίνονται με βάση τις ανάγκες που έχουν επισημανθεί από τις αιτήσεις των παραγωγών και σύμφωνα με τα δεδομένα της προηγούμενης χρήσης χωρίζονται σε ενότητες που αφορούν:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αυτές συνιστώνται σε αποκάλυψη και αποκατάσταση βλαβών των υπογείων σωληνώσεων, σε καθαρισμό τάφρων του δικτύου, κατασκευή διαβάσεων επισκευή δικλείδων και αλλαγή των διαβρωμένων χαλύβδινων με μισθωμένο σκαπτικό.

2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Περιλαμβάνει τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων του δικτύου με Γκρέϊντερ του Οργανισμού σε σύνολο 150.000 μέτρων.

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Περιλαμβάνει:

    • Συντήρηση των υδροληψιών στα αντλιοστάσια
    • Εκκένωση του δικτύου και άνοιγμα των βανών προκειμένου να αποφύγουμε το σπάσιμο τους, από τον παγετό.
    • Επισκευή υπόγειων δικλείδων , αγορά και τοποθέτηση νέων.
    • Κατασκευή κάλυψης για τα φρεάτια (καπάκια).
    • Αγορά μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών υλικών για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των αντλιοστασίων.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνουν τις εργασίες και τα ανταλλακτικά των οχημάτων του ΤΟΕΒ καθώς και του Ισοπεδωτή (Γκρέϊντερ).