Πρακτικά 5ης Συνέλευσης ΔΣ 30/12/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5 / 30.12.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στη Νιγρίτα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε …

Πρακτικά 4ης Συνέλευσης ΔΣ 29/11/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4 / 29.11.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στη Νιγρίτα σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε …