Πρακτικά 8ης Συνέλευσης ΔΣ 30/12/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8 / 30.12.2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 9.00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από
την υπ. αριθ. 701/29-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Οργανισμού στα
γραφεία του Οργανισμού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης :

DS_8_30-12-2021