Πρακτικά 7ης Συνέλευσης ΔΣ 19/10/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7 / 19.10.2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε έκτακτη τηλεφωνική συνεδρίαση
ύστερα από την υπ. αριθ. 542/19-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου του
Οργανισμού στα γραφεία του Οργανισμού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

DS_7_19-10-2021