Πρακτικά 6ης Συνέλευσης ΔΣ 8/10/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6 / 8.10.2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 8η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ. αριθ. 407/30-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Οργανισμού
στα γραφεία του Οργανισμού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

DS_6_8-10-2021