Πρακτικά 5ης Συνέλευσης ΔΣ 22/7/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5 / 22.7.2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 22η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 313/21-7-2021 καλεστήκαν σε
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ Συνεδρίαση (Σύμφωνα με την Π.Ν.Π αρ.φυλ.75/30/3/2020
άρθρο 42/δυνατότητα τηλεδιάσκεψης) στις 22/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα
9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης :

DS_5_22-7-2021