Πρακτικά 4ης Συνέλευσης ΔΣ 30/6/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4 / 30 . 6. 2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 30η
του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα της
εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα από την
Γενική Συνέλευση της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 μέλη, σε συνεδρίαση στα γραφεία του
Οργανισμού στη Νιγρίτα, ύστερα από την υπ΄αρίθ. 285/28.6.2021 πρόσκληση του
πλειοψηφούντος συμβούλου κ. Βαρούτη Χρήστου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

DS_4_30-6-2021