Πρακτικά 3ης Συνέλευσης ΔΣ 4/6/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 / 4.6.2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 4η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 241/4-6-2021 καλεστήκαν σε
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ Συνεδρίαση (Σύμφωνα με την Π.Ν.Π αρ.φυλ.75/30/3/2020
άρθρο 42/δυνατότητα τηλεδιάσκεψης) στις 4/6/2021 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης

DS_3_4-6-2021