Πρακτικά 1ης Γενικής Συνέλευσης 26/6/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ 1 / 26.6.2021
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στην ΝΙΓΡΙΤΑ σήμερα την 26η
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και
ώρα 10.00 το πρωί στην αίθουσα «Α. ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ» του Δημαρχείου
Βισαλτίας στη Νιγρίτα , συνήλθαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του
Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ , ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με
αριθ. Πρωτ. 271/22.6.2021 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης.:

GS_1_26-6-2021