Πρακτικά 1ης Γενικής Συνέλευσης 18/3/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/ 18.3.2022
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 18η
του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2022 ημέρα της
εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν οι αντιπρόσωποι του
Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ στην Νιγρίτα και στην αίθουσα «Αθανάσιος Κασακόγιας»
του 2ου ορόφου του Δημοτικού Μεγάρου Νιγρίτας , ύστερα από πρόσκληση
του Διοικητικού συμβουλίου με αριθμό 140/10.3.2022 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

GS_1_18-3-2022