Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου θα ήθελα ως εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ, να τονίσω τη σημασία της υιοθέτησης αειφόρων αρδευτικών πρακτικών καθώς η γεωργική παραγωγή συνδέεται με την κλιματική αλλαγή αλλά και επηρεάζεται απ’ αυτή σε μεγάλο βαθμό, με πιο απτό παράδειγμα την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούν μεγάλες ζημιές στις  αγροτικές καλλιέργειες.

Με κύριο σκοπό την ορθολογική χρήση του νερού ο ΤΟΕΒ υλοποιεί κάθε χρόνο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την άμεση  αποκατάσταση των φθορών των αρδευτικών δικτύων, τη σωστή συντήρησή τους, τον εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των αντλιοστασίων που κύριο στόχο έχει  την ακριβή εκτίμηση των αναγκών σε νερό, τον προγραμματισμό των αρδεύσεων με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες και φυσικά την εξοικονόμηση του κόστους άρδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΤΟΕΒ είναι από τους πρώτους οργανισμούς διαχείρισης υδάτων που εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προστασία και διαχείριση των υδάτων εξασφαλίζοντας άδειες χρήσης νερού για όλα τα αντλιοστάσια που χρησιμοποιεί και εκπονώντας τις απαραίτητες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παράλληλα συμμετέχει σε δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στην εξοικονόμηση του κόστους άρδευσης και στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.

Το 2007 σε συνεργασία με το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. υλοποιήσαμε μέσω του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG III, μια πιλοτική εφαρμογή  για την Άρδευση των Καλλιεργειών µε τη Χρήση Μετεωρολογικών Σταθμών για τρείς βασικές καλλιέργειες (καλαµπόκι, βαµβάκι, µηδική) με σκοπό την οργάνωση των αρδεύσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών, διασφαλίζοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της απόδοσης των καλλιεργειών, χωρίς σπατάλη νερού.

Το 2018 υποβάλλαμε ολοκληρωμένη πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας» το οποίο εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2019 με συνολικό προϋπολογισμό 6.467.461,02 €. Το έργο με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνει α) την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τον έλεγχο διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και β) την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ισχύος 500 kWp και  ευελπιστούμε να έχει υλοποιηθεί έως το τέλος του 2023,  παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, τις οποίες έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως, από το φορέα υλοποίησης που είναι η  «Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίμων».

Επίσης στο πλαίσιο των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ξεκινήσαμε στην τρέχουσα αρδευτική περίοδο σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Α.Σ. Ένωση Αγροτικών Σερρών την «εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των συσκευασιών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων» με τη δημιουργία τεσσάρων (4) τοπικών σταθμών απορρύπανσης (Τερπνή, Φλάμπουρο, Πατρίκι ,  Αχινός), όπου πραγματοποιείται α) καταγραφή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων , β) απορρύπανση των επικίνδυνων χρησιμοποιημένων κενών συσκευασιών γ) διαλογή και συλλογή των καθαρών κενών συσκευασιών σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με την χημική τους σύσταση και ενός (1) ενός κεντρικού σταθμού προσωρινής αποθήκευσης , ελέγχου ποιότητας και αποχαρακτηρισμού των συσκευασιών.

Μέσα από τις δράσεις που υλοποιούμαι  ως ΤΟΕΒ Νιγρίτας , στοχεύουμε στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων,  στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.  Άλλωστε αυτό αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση μας απέναντι στα μέλη μας  αλλά και στις επόμενες γενιές, καθώς η  επιβίωση της  αγροτικής παραγωγής  είναι άμεσα εξαρτημένη  από την προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσω τα μέλη μας , οι οποίοι αγκάλιασαν την προσπάθεια μας για  ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και ευελπιστούμε ότι όλο και περισσότεροι θα ευαισθητοποιούνται στην τήρηση των μέτρων για την ορθολογική διαχείριση των καλλιεργειών και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Δημήτρης Χύτας

 

Πρόεδρος ΤΟΕΒ Νιγρίτας