Πρακτικά 5ης Συνέλευσης ΔΣ 30/12/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5 / 30.12.2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 17.30 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ. αριθ. 588/30-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του
Οργανισμού στα γραφεία του Οργανισμού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

DSpraktiko5_30-12-2019
Δημοσιεύθηκε στη 2019