Πρακτικά 4ης Συνέλευσης ΔΣ 29/11/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4 / 29.11.2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη Νιγρίτα σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 17.30 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ. αριθ. 541/29-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου του
Οργανισμού στα γραφεία του Οργανισμού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

DSpraktiko4_29-11-2019
Δημοσιεύθηκε στη 2019